شماره های تماس

۷۲۹۲۹۳۰۶۷ (۹۳+)

۷۲۹۲۹۳۰۸۳ (۹۳+)

۷۲۹۲۹۲۱۲۷ (۹۳+)

۷۷۷۰۰۱۱۲۶ (۹۳+)

maarif@moe.gov.af

شماره وتساپ

۷۲۹۲۹۲۱۲۷ (۹۳+)

آدرس

محمد جان خان وات، کابل، افغانستان