والدین و شاگردان گرامی!

دراینجا دروس نصاب تعلیمی معارف افغانستان در قالب ویدیوها به ترتیب دوره های تعلیمی و صنوف بشمول بخش سواد آموزی آماده و غرض استفاده جابجا شده است. خانواده ها، شاگردان و سواد آموزانی‌که از دروس تلویزیون محروم می‌شوند و یا عقب میمانند، در اینجا ویدیو های درسی را تماشا نمایند.